GDPR zásady

Informácia o ochrane osobných údajov

Sme radi, že navštevujete webové stránky predajní siete Potraviny Kačka. Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov vám poskytnú detailné informácie o spôsobe a rozsahu spracovania vašich osobných údajov.

Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ webovej stránky

Prevádzkovateľom webovej stránky www.kacka.sk je spoločnosť CBA Slovakia, a.s. so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č.: 1075/S (ďalej len „CBA Slovakia“).

COOKIES


Všeobecná informácia


V rámci marketingovej komunikácie využívame reklamné súbory cookies, ktoré nám umožňujú efektívnejšie osloviť zákazníkov v reklamných plochách na iných webových stránkach alebo na sociálnej sieti Facebook. Na tento účel využívame cookies tretích strán, ktoré vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics a Facebook. Táto služba je integrovaná do našich stránok, pretože ju považujeme za užitočnú a plne bezpečnú. Facebook pixel a Google Remarketing Tags nám pomáhajú vytvárať publiká na základe nami zadaných kritérií a podľa toho nastavovať reklamy.

Právnym základom na uvedené spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych zákazníkov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Kontaktný formulár, e-mailový kontakt, telefón, zákaznícke ankety

S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete pri prihlásení do newslettra, pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky cez infolinku alebo e-mail, zaobchádzame dôverne. Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie vašej otázky. Právny základ na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na vaše otázky.

Poskytnuté údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V prípade, že váš dopyt je potrebné smerovať zmluvným partnerom (napr. dodávateľom výrobkov) na spracovanie, je vaša otázka najprv anonymizovaná a až následne odoslaná. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo predsa len potrebné odovzdanie vašich osobných údajov, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu. Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poslali cez našu webovú stránku alebo e-mail, budú u nás najneskôr 90 dní po ich konečnom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované.

Súťaže

Pokiaľ v štatúte súťaže (v časti o ochrane osobných údajov) nie je stanovené inak, alebo ak nám neudelíte rozsiahly výslovný súhlas, budú vaše osobné údaje získané od vás v rámci účasti na súťaži použité výlučne na realizáciu súťaže (napr. vyhľadanie výhercu, informovanie výhercu, poslanie výhry). Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je zásadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade udelenia súhlasu v rámci súťaže je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov právnym základom na spracovanie osobných údajov, na ktoré je základom váš súhlas. Pokiaľ ste v rámci súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobnosti pre tieto prípady sú uvedené v špeciálnych ustanoveniach na ochranu osobných údajov v príslušných súťažiach.

Osobné údaje, poskytnuté za účelom súťaže, poskytujeme tretím osobám len v prípade, ak je to nevyhnutné pre kontaktovanie výhercov (typicky zaslanie výhry cez logistickú spoločnosť). Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme.

Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných nárokov, aby bolo v prípade nedostatku možné vec opraviť alebo vymeniť.

Zasielanie newsletterov

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. Keď budete súhlasiť s odberom nášho newsletteru, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie informácií o výrobkoch, akciách, súťažiach a novinkách z ponuky v predajniach v predajniach siete Potraviny Kačka. Tieto údaje uložíme a spracujeme s cieľom zasielania newsletteru. S vaším súhlasom evidujeme aj vaše používateľské správanie na webovej stránke www.kacka.sk.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Aby sme zabezpečili, že pri vkladaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnej chybe, používame tzv. postup Double-Opt-In: keď zadáte vašu e-mailovú adresu do prihlasovacieho poľa, pošleme vám potvrdzovací link. Až po kliknutí na tento potvrdzovací link bude vaša e-mailová adresa prijatá do nášho rozdeľovníka.

Váš súhlas so zasielaním newsletterov alebo s vytvorením vašich personalizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť, a to tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z prijímania newsletteru. Link na odhlásenie nájdete na konci každého newsletteru. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov z databázy a zastavenie zasielanie newslettera. Príjemca/Kategórie príjemcov:

Pokiaľ na uskutočňovaní zasielania newsletteru budú angažovaní externí poskytovatelia služby, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie tretím osobám zásadne vylučujeme.

ODMIETNUTIE ALEBO VYMAZANIE COOKIES

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo vymazať zmenou nastavení internetového prehliadača. Zamietnutie niektorých cookies však môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky. Nastavenia prehliadača možno kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím užívateľ vyslovene nesúhlasí. Informácie o nastaveniach súborov cookies nájdete v príslušnej časti v nápovede konkrétneho zariadenia alebo prehliadača.

Príklady nastavení v najpoužívanejších prehliadačoch:

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Detailnejšie informácie o podmienkach využívaných Google nástrojov:
Aké typy súborov cookies Google používa a ako sa používajú v inzercii
Viac informácií o podmienkach služby Google Analytics
Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie jej partnerov

Kontakt

Pri otázkach, týkajúcich sa webovej stránky alebo pri uplatňovaní vašich práv pri spracovaní vašich údajov (práva na ochranu osobných údajov) sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis: cba-info@cba-slovakia.sk

Vaše práva ako dotknutej osoby

Prehľad
Okrem práva na odvolanie vašich nám udelených súhlasov máte pri splnení príslušných zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informáciu o vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania vašich údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe. Táto informácia obsahuje najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú poskytnuté osobné údaje týkajúce sa vás,
 • plánovaná lehota uloženia osobných údajov týkajúcich sa vás, resp. pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie lehoty uloženia,
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo námietky proti tomuto spracovaniu,
 • existencia práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom.

Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás, aby osobné údaje týkajúce sa vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracované,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo osobné údaje týkajúce sa vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v GDPR, ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  Podľa GDPR sme povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. 

Právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov
Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov, ktorým je  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.